ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Horizon Invest δεν ανέχεται τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποστηρίζει την καταπολέμηση των πτωχών χρηστών. Το Horizon Invest ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν από την Κοινή Ομάδα Καθοδήγησης για το ξέπλυμα χρημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρες μέλος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διακυβερνητικού φορέα που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 Το Horizon Invest έχει τώρα πολιτικές για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το ξέπλυμα χρημάτων. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν:

Διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες έχουν έγκυρη απόδειξη αναγνώρισης

Τη διατήρηση αρχείων των πληροφοριών αναγνώρισης

Καθορίζοντας ότι οι πελάτες δεν είναι γνωστοί ή ύποπτοι τρομοκράτες ελέγχοντας τα ονόματά τους κατά καταλόγων γνωστών ή ύποπτων τρομοκρατών

Ενημερώνοντας τους πελάτες ότι οι πληροφορίες που παρέχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους

Παρακολουθώντας προσεκτικά τις χρηματικές συναλλαγές των πελατών

Δεν δέχεται μετρητά, εντολές πληρωμής, συναλλαγές τρίτου μέρους, μεταφορά χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μεταφορές Western Union.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβαίνει όταν τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομη / εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τρόπον ώστε να φαίνεται ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Το ξέπλυμα χρημάτων ακολουθεί συνήθως τρία στάδια:

Πρώτον, τα ταμειακά διαθέσιμα ή τα ισοδύναμα μετρητών τοποθετούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δεύτερον, τα χρήματα μεταφέρονται ή μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς (π.χ. λογαριασμούς μελλοντικής εκπλήρωσης) μέσω μιας σειράς χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σχεδιασμένων να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων (π.χ. εκτέλεση συναλλαγών με ελάχιστο ή μηδενικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο ή μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών σε άλλους λογαριασμούς)

Τέλος, τα κεφάλαια επανεισάγονται στην οικονομία, έτσι ώστε τα ταμεία φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμες πηγές (π.χ. κλείσιμο ενός λογαριασμού μελλοντικής εκπλήρωσης και μεταφορά των κεφαλαίων σε έναν τραπεζικό λογαριασμό).

 Οι λογαριασμοί συναλλαγών είναι ένα όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ή για την απόκρυψη του πραγματικού κατόχου των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, ένας λογαριασμός διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών που βοηθούν στην κάλυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

 Το Horizon Invest κατευθύνει τις αναλήψεις κεφαλαίων πίσω στην αρχική πηγή αποστολής, ως προληπτικό μέτρο.

Η διεθνής καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να συνειδητοποιούν τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε έναν λογαριασμό πελάτη και να εφαρμόσουν πρόγραμμα συμμόρφωσης για την αποτροπή

Αυτές οι οδηγίες έχουν εφαρμοστεί για την προστασία της Horizon Invest και των πελατών της.

“Για ερωτήσεις και υποστήριξη σχετικά με αυτές τις οδηγίες,, επικοινωνήστε μαζί μας [email protected]